Hướng dẫn tải game và cài đặt trò chơi

Hướng dẫn cài đặt

Link Full Game (Máy chưa có gì tải về chơi ngay)

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Google
   Link 2
Hôm nay
Link Dự Phòng 1 Link Hôm nay
Link trực tiếp Link Hôm nay

Link Part Game (Máy đã có Data)

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Link Trực Tiếp Link Hôm nay

Part Sever 6 Acc (sv hồi ức)

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Dropbox Link Hôm nay

Hướng dẫn chuyển 16 bit - Xem Hướng Dẫn

Sửa lỗi cài đặt

Trường hợp bị lỗi thiếu thư viện quý nhân sĩ có thể tải về các bản cài đặt ở đây để tiến hành sửa lỗi:
Tên thư viện HĐH 32bit HĐH 64bit
Microsoft Visual C++ 2005 Link Link
Microsoft Visual C++ 2008 Link Link
Microsoft Visual C++ 2012 Link Link
Microsoft .NET Framework 2.0 Link Link
Trường hợp quý nhân sĩ không vào được game phiền quý nhân sĩ vào đường dẫn thư mục 'C:\Windows\System32\drivers\etc' sau đó tiến hành xóa tập tin host và thử đăng nhập lại