[Cập nhật Map mới Hái Quả Huy Hoàng]

Cập nhật map mới Đấu Trường Sinh Tử 

 Thay đổi map Hoa Sơn Loạn Chiến về map Đấu trường Sinh Tử (sẽ phù hợp hơn cho các hoạt động sau này)

 Di Chuyển lên map bằng NPC xa phu thành thị hoặc Thần Hành Phù

Map có 4 điểm tập kết, có NPC bán máu, sau khi vào map sẽ nhận trạng thái bất tử 3s.

Thời gian cập nhật sau bảo trì định kỳ ngày mai thứ 2 -  15/11/2021 (Áp dụng cho cụm 4 acc)

Yêu cầu chạy Autoupdate để cập nhật dữ liệu.