[Đại Vương] Tính Năng Dã Tẩu

TÍNH NĂNG DÃ TẨU

- Diễn ra 24/2

Vị trí Dã Tẩu

Tên Boss
Vị trí
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim 

Giới hạn nhiệm vụ: 40 lần/ngày.

Giới hạn cấp độ: 40 trở lên.

Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy trong ngày nhận thưởng VIÊN KINH NGHIỆM DÃ TẨU 50.000.000 kinh nghiệm [Cộng dồn].

Thất Đại Thành Thị

Thất Đại Thôn Huyện

Phần thưởng theo mốc:

Phần thưởng Hình Ảnh

Viên Kinh Nghiệm Đan

50.000.000 EXP cộng dồn

Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy trong ngày

Hoàn thành 30 nhiệm vụ dã tẩu (hủy cũng tính -) 2 Tiền đồng
Hoàn thành 40 nhiệm vụ dã tẩu hàng ngày 4 Tiền đồng
Mốc 6000 nhiệm vụ nhận HKMP vĩnh viễn ramdon