Bản Đồ Tu Luyện Mới

Nguồn gốc vật phẩm:

 

  • Túi y tế tiểu (sử dụng Phục hồi nội lực 10 điểm mỗi 0.5s hiệu lực 7 ngày)
  • Túi y tế trung(sử dụng Phục hồi nội lực 20 điểm mỗi 0.5s hiệu lực 7 ngày)
  • Túi y tế đại(sử dụng Phục hồi nội lực 30 điểm mỗi 0.5s hiệu lực 7 ngày)
  • Tu Luyện Lệnh - Mang theo trong hành trang để có thể lên bản đồ tu luyện
  • Tu Luyện Lệnh (không thể pk) - Mang theo trong hành trang để có thể lên bản đồ tu luyện (Không PK)Lưu ý : 
Vật phẩm Tu Luyện Lệnh - Không thể giao dịch nên hãy cẩn thận lúc mua.

  • Cách thức đến bản đồ Tu Luyện: 
  • Sử dụng Thần Hành Phù Chọn Bản đồ cấp 90 (new)
  • Hệ thống sẽ tự động lưu địa điểm cũ giúp bạn.