Giới thiệu Bảo Rương Đồ Phổ

Giới thiệu về bảo rương đồ phổ tại máy chủ bản new update cho mọi người nắm rõ.

Rương ĐP AB - DQ
(Mở ra đồ phổ an bang gồm Dây truyền, ngọc bội, nhẫn an bang và DP Định Quốc)
Rương Đồ Phổ Loại I
Rương Đồ Phổ HKMP Loại 1 (mở ra các loại đồ phổ..Update sau - theo như cũ)
Rương Đồ Phổ Loại II
Rương Đồ Phổ Loại III
Rương Đồ Phổ Loại IV
Rương Đồ Phổ Loại V
Rương Đồ Phổ Loại VI